Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Randers Kommune

 62P1160

Fond sikrer gamle huses bevaring

I de glade 60'ere gik det stærkt med udviklingen i Randers. De gode tider medførte at der blev gennemført omfattende totalsaneringer, og mange kulturhistorisk værdifulde bygninger blev fjernet uden hensyn til kulturarven. Blandt andet blev en fredet bygning i Dytmærsken 10 nedrevet. I et forsøg på at bevare lidt af kulturværdien, blev bygningen pakket ned og henlagt i depot til senere genopførelse. Genopførelsen lykkedes ikke, og i dag opbevares bygningen fortsat i Den gamle by i Aarhus. Tabet af denne og andre værdifulde bygninger førte til en voksende folkelig forståelse for at værne om kulturhistoriske bygninger fremover.

Fondens økonomi

En gruppe bestående af byens borgere besluttede, at der måtte gøres noget. Med ildsjælen, kontorchef von Sprechelsen, som initiativtager blev der nedsat et udvalg der skulle udarbejde forslag om, hvordan gamle kulturhistoriske bevares.Initiativet førte senere til dannelsen af "Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Randers Kommune". Fondens hovedformål er at medvirke til at bevare de kulturhistoriske bygninger i Randers Kommune. Aktiviteterne i de første år bestod i at yde rådgivning og foretage registreringer af bygninger, som enten var fredede eller bevaringsværdige. Økonomien harværet begrænst, idet der i perioden 1961 til 1964 blev brugt 2.388 kr. til opmåling mv. Fra 1964 kunne der spores en vis fremgang, da der i dette år indsamledes 12.650 kr. og der tildeltes fonden 12.000 kr. fra Lions Club i Randers. Indtil 1974 fortsatte fonden med rådgivning. Herefter blev der indledt forhandlinger om overtagelse af Niels Ebbesens Hus og Bødkergården i Storegade. I 1975 falder brikkerne på plads, og Fonden kom til at eje sin første ejendom.

Fondens første bygninger

Niels Ebbesens Hus er et renæssancehus i 3 stokværk og er blevet kendt som stedet hvor ridder Niels Ebbesen myrdede Den kullede Greve. Niels Ebbesens Hus var i en dårlig forfatning og årene efter 1975 er gået med nødtørftig vedligeholdelse.

I 1982 blev Fondens sekretariat flyttet til Tekniske Forvaltning ved Randers Kommune, hvorefter der indledtes et tæt samarbejde mellem kommune og Fonden. Samarbejdet åbnede muligheder for at benytte den tidligere Saneringslov til Istandsættelse af Fredede Ejendomme.

I 1982 blev der optaget forhandlinger med Arbejdernes Landsbank om overtagelse af de fredede huse i Nygade 2-4. Bygningerne var i en meget dårlig stand. Selve bindingsværkkonstruktionen var en meget sjælden "højstolpekonstruktion". Fonden modtog 400.000 kr. af Arbejdernes Landsbank til køb af ejendomme.

Det var Fondens ønske at sætte bygningerne i stand til boligformål, og det blev besluttet at bruge de 400.000 kr. fra Arbejdernes Landsbank sammen med tilskuddet fra Skov- og Naturstyrelsen til istandsættelse. Tilskuddene dækkede kun istandsættelse på tag og fag. Efterfølgende blev der i samråd med kommunen udarbejdet en saneringsplan, og i dag fremstår ejendommen næsten i sin oprindelige form med skævheder og 5 gode boliger.

Bolig og erhverv

Samtidig blev der for ejendommen Storegade 11-13 i samarbejde med kommunen lavet en saneringsplan for at indrette erhverv i stueetagen og boliger på 1.sal. Økonomiske vanskeligheder med finansieringen trak sagen i langdrag, men i 1988 fremstod bygningen i sin nuværende form totalt restaureret. Omkostningerne løb op i ca. 8.mio.kr., men med tilskud efter saneringsloven - Skov- og Naturstyrelsen og Randers kommune, ejer Fonden nu en kulturhistorisk værdifuld ejendom, der indeholder 6 nyindrettede boliger og 2 erhvervsmål.

Godt samarbejde

Fonden ejer i dag 9 ejendomme og administrerer 43 boliger og 9 erhvervslejemål. Når det er lykkedes at redde og herefter restaurere disse ejendomme, er det takket være et godt og konstruktivt samarbejde med Randers Kommune. Fondens aktiviteter har bidraget til en større forståelse hos byens borgere for at bevare byens kulturhistoriske, fredede og bevaringsværdige huse.

Det har været en stor hjælp, at kommunen har ydet Fonden lån til erhvervelse af flere af ejendommene, og at disse herefter har kunnet sættes i stand ved en kombination af Fondens egne begrænsede midler og byfornyelsesmidler.

De restaurerede ejendomme har en standard svarende til nyopførte almennyttige boliger.
Fonden afsætter store beløb til vedligeholdelse. Fondens formål er ikke at tjene penge på huse, men bevare bygningerne i deres oprindelige form.

Website by Buchs