62P1160

Fond sikrer gamle huses bevaring

I de glade 60'ere gik det stærkt med udviklingen i Randers. Den økonomiske trivsel medførte at der blev gennemført omfattende totalsaneringer og mange bygningskulturhistoriske værdifulde bygninger røg med i købet uden særlig skelen til vores kulturarv. Bl.a. blev en fredet bygning, nemlig Dytmærsken 10 nedbrudt og i et forsøg på at bevare bare lidt af kulturværdien blev den nedpakket i plastic og henlagt i depot til senere opførelse, hvilket ikke lykkedes og i dag henslæber de tilbageblevne stumper sin fortsatte kranke skæbne i Den gamle by i Århus. Bl.a. tabet af denne værdifulde bygning og tankerne om, hvad der efterfølgende kunne ske, førte til en voksende folkelig forståelse for at gamle huse havde noget at fortælle om fortiden.

Anstrengt økonomi

En bred vifte af byens borgere satte sig for, at der måtte gøres noget og med ildsjælen Kontorchef von Sprechelsen blev det besluttet at nedsætte et udvalg til at udarbejde forslag til sikring af bygningsværdierne i Randers. Initiativet førte senere til dannelsen af "Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Randers Kommune". Fondens hovedformål er at medvirke til at bevare de kulturhistoriske bygninger i Randers Kommune. Aktiviteterne i de første år bestod i at yde rådgivning og foretage registreringer af bygninger som enten var fredede eller bevaringsværdige. Økonomien må også siges at have være noget anstrengt, idet der i perioden 1961 til 1964 var omsat 2.388 kr. til opmåling mv. Fra 1964 synes det, at der kunne spores en vis fremgang, idet i dette år indsamledes 12.650 kr. og der tildeltes fonden 12.000 kr. fra Lions Club i Randers. Indtil 1974 fortsatte fonden fortsat med rådgivning og registrering men nu begyndte der at ske noget, idet der blev indledt forhandlinger om overtagelse af Niels Ebbesens Hus og Bødtkergården i Storegade. I 1975 var alle brikker faldet på plads og fonden ejede sin første ejendom.

Niels Ebbesens Hus

Niels Ebbesens Hus er et renæssancehus i 3 stokværk og er blevet kendt som stedet hvor ridder Niels Ebbesen ombragte Den kullede Greve. Niels Ebbesens Hus var i en meget dårlig forfatning og de følgende år gik med nødtørftig vedligeholdelse.

I 1982 blev fondens sekretariat flyttet til tekniske forvaltning, hvorefter indledtes et tæt samarbejde mellem kommune og fonden. Samarbejdet bestod bl.a. af, at der opstod tanker om at benytte den tidligere saneringslov til istandsættelse af fredede ejendomme. I 1982 blev der optaget forhandlinger med Arbejdernes Landsbank om overtagelse af de fredede huse Nygade 2-4. Bygningerne henlå i en meget dårlig stand, men det var vigtigt at sikre dem for fremtiden, idet bindingsværket var en såkaldt "højstolpekonstruktion" som er meget sjælden. Resultatet blev, at fonden for at overtage husene, modtog 400.000 kr. af Arbejdernes Landsbank. Det var fondens ønske, at sætte bygningerne i stand til boligformål og der blev strikket en holdbar model sammen, som bestod af tilskuddet 400.000 kr. fra Arbejdernes Landsbank, tilskud fra Skov- og Naturstyrelsen samt tilskud i.h.t. lov om jobskabelse. Disse tilskud dækkede kun istandsættelse på tag og fag. Efterfølgende blev der i samråd med kommunen udarbejdet en saneringsplan, og i dag fremstår ejendommen stort set i sin oprindelige skikkelse med sine egne skævheder og 5 gode beboelseslejligheder.

Bolig og erhverv

Samtidig blev der for Storegade 11-13, også i samråd med kommunen,lavet en saneringsplan for at indrette erhverv i stueetagen og boliger på 1.sal. Økonomiske vanskeligheder med finansieringen trak sagen lidt i langdrag, men i 1988 fremstod bygningen i sin nuværende skikkelse totalt restaureret overalt. Det var også noget af en dyr omgang. Omkostningerne løb op i ca. 8.mio.kr., men med tilskud efter saneringsloven - Skov- og Naturstyrelsen og ikke mindst fra Randers kommune, ejer Fonden nu en utrolig arkitektonisk værdifuld ejendom, der er i en rimelig god drift, og indeholder 7 moderne boliger og 6 erhverv. Herefter begyndte det at gå stærkt.

Godt samarbejde

Fonden har i dag 9 ejendomme og administrerer 43 boliger og 8 erhverv. Når det er lykkedes at redde og herefter restaurere disse ejendomme, skyldes det et godt og konstruktivt samarbejde med Randers Kommune. Det har i de seneste år givet en stor forståelse for en væsentlig indsats for at bevare Randers bys fredede og bevaringsværdige huse.

Det høje aktivitetsniveau i de sidste år skyldes således ikke mindst den nuværende formand Karen Smed`s indsats. Økonomisk har det også været en stor hjælp at kommunen har ydet Fonden lån til erhvervelse af flere af ejendommene, og at disse herefter er sat i stand ved en kombination af Fondens egne begrænsede midler, tilskud fra fonde samt ikke mindst for byfornyelsesmidler.

De ejendomme der er restaureret, har en standard svarende til mindst nyopførte almennyttige boliger og som følge deraf også et lejeniveau der ligger i overkanten af lejeniveauet i Randers.

Fondens kontante egenkapital er ikke særlig stor, idet der afsættes store beløb til vedligeholdelse og overskuddet anvendes til investering i fredede og bevaringsværdige ejendomme. Fondens formål er således ikke at tjene penge på huse men bevare husene i sin oprindelige skikkelse samt indrette boliger som alle kan være tjent med, både dem der skal leve i husene og dem der skal se på dem.

Fondens styrelse: Der er ikke personale der aflønnes af fonden, ligesom styrelsesmedlemmerne heller ikke modtager vederlag. Sekretariatsfunktionen består af udlejning, drift, vedligehold, opfølgning af projektgennemførelse og forhandlinger om køb mv.

Webdesign: BUCHS AS