Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Randers Kommune

 62P1207

Vedtægter for Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Randers Kommune

1.

Fondens navn er "Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Randers Kommune."

2.

Fondens hjemsted er Randers Kommune.

3.

Fonden har til formål at bidrage til bevarelse af kulturhistoriske og æstetisk værdifulde bygninger og gadepartier i Randers.

4.

Fondens formål søges fremmet gennem støtte til istandsættelse, modernisering og lignende bevaringsværdige bygninger m.v., mod at bygningernes bevarelse sikres ved tinglyst deklaration eller på anden betryggende måde.

Fonden kan endvidere erhverve bevaringsværdige bygninger, der efter eventuel istandsættelse og modernisering kan udlejes eller sælges på sådanne vilkår, at deres bevaring sikres. Fonden kan tillige gennem oplysende virksomhed søge at stimulere befolkningens byhistoriske og æstetiske interesser.

5.

Fonden er oprettet uden kapital den 27. januar 1961 af den selvejende institution Randers Historiske Museum ved dennes bestyrelsesmedlemmer Jon Effersøe, Jacob Bogh, Hans Schack og Poul von Spreckelsen.

6.

Til at fremme Fondens formål tilvejebringes en kapital ved tilskud, gaver, arv eller andre former for bidrag.

Af den tilvejebragte kapital udgør kr. 300.000,00 Fondens grundkapital.

Fondens overskud skal anvendes i overensstemmelse med det i punkt 4 angivne formål.

Styrelsen kan dog henlægge indtil en fjerdedel af overskuddet til imødegåelse af uforudsete udgifter.

Kan overskuddet i et år ikke med rimelighed anvendes efter Fondens formål, kan styrelsen beslutte, at det overføres til næste år.

Kapitalen skal i det omfang, den ikke er investeret i fast ejendom, anbringes på en bank- eller sparekassebog eller i sådanne værdipapirer, hvori umyndiges midler kan anbringes.

For såvel kontrabøger som værdipapirer skal der så vidt muligt noteres, at dispositioner over disse kun gyldigt kan ske med mindst 4 styrelsesmedlemmers underskrift.

7.

Fonden ledes af en styrelse på 12 medlemmer, hvoraf 2 udpeges af Randers Byråd, 2 af Randers Amts Historiske Samfund, 1 af Danske Arkitekters Landsforbund blandt arkitekter i Randers og omegn efter indstilling fra bestyrelsen, 1 af Advokatforeningen for Randers og omegn, samt 2 medlemmer fra bestyrelsen for Foreningen for By- og Landskabskultur, 1 af Handelsstandsforeningen i Randers, 1 af Turistforeningen i Randers. og 1 af Cityforeningen i Randers, samt 1 af Museum Østjylland. Styrelsen udpeger sekretær blandt personalet i Teknisk Forvaltning (nu Udvikling, Miljø & Teknik) i Randers. Randers Kommunes Tekniske Forvaltning fungerer som sekretariat for Fonden og forestår den daglige drift af Fondens ejendomme.

Styrelsen vælger selv sin formand.

For styrelsens virke fastsættes en forretningsorden.

Valgperioden er sammenfaldende med valgperioden for Randers Byråd.

8.

Styrelsesmøder indkaldes i overensstemmelse med reglerne i lov om erhvervsdrivende fonde, § 26.

Styrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Styrelsesbeslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Beslutninger om erhvervelse og afhændelse af fast ejendom, ændring af Fondens vedtægter samt om Fondens opløsning, er dog kun gyldigt vedtaget, såfremt mindst 5 af styrelsens medlemmer har stemt for beslutningen. Ændringer af Fondens vedtægter skal godkendes af Randers Byråd.

For styrelsens beslutninger føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

9.

Senest 1 måned efter et byrådsvalg anmoder formanden det nye byråd og de i punkt 4 nævnte foreninger om at udpege styrelsesmedlemmer for en ny valgperiode.

10.

For Fondens forpligtelser hæfter alene Fondens formue.

Fonden forpligtes med underskrift af mindst 4 medlemmer af styrelsen. Styrelsen forpligtes med undeskrift af mindst 4 medlemmer af styrelsen.

Styrelsen kan bemyndige sekretariatet til at foretage de i forbindelse med den daglige drift af Fondens ejendomme nødvendige dispositioner.

11.

Fondens regnskab går fra 1. januar til 31. december.

Revision foretages af BDO Statsautoriseret revisionsselskab. Det årlige reviderede regnskab forelægges på et styrelsesmøde, der afholdes inden udgangen af juni måned.

Revisionen skal ved uanmeldt eftersyn mindst en gang i hvert regnskabsår sikre sig tilstedeværelsen af Fondens kapital.

12.

Såfremt Fonden nedlægges, træffer Randers Byråd, efter styrelsens indstilling, beslutninger om anvendelse af værdier, som måtte være i behold, efter at Fondens eventuelle forpligtigelser er dækket.

Website by Buchs